Failt' air an Duthaich is a Music programme.

Tags

Failt' air an Duthaich

Anna Nic na Ceardaich le measgachadh de che?l Americana. Anne Sinclair presents Americana and country music. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Failt' air an Duthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal December 12th, 4:00pm. See more...