Failt' air an Duthaich is a Music programme.

Tags

Failt' air an Duthaich

Tha Marie NicMhathain air ais le taghadh de cheòl dùthchail seann is ùr. Marie Matheson with her own choice of old and new country music. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Failt' air an Duthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal September 29th, 10:00am. See more...