PG certificateThe Ambitious is a Film programme that first aired in 1970 and has been classified a PG certificate.

The Ambitious is a 4 star programme

Tags

The Ambitious (1970)

Directed by
Daisuke Itô

The life and times of Ryoma Sakamoto, an ambitious lowly-ranked samurai who fought (and died) trying to usher Japan into the modern era.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 120 minutes (approx)

Production Year: 1970

Rating:
4/5 Stars

Classification: PG Certificate

Production Country: Japan

Filmed in Colour

Cast

Kinnosuke Nakamura...Ryoma Sakamoto
Toshirô Mifune...Shojiro Goto
Keiju Kobayashi...Yoshinosuke Saigo
Tatsuya Nakadai...Shintaro Nakaoka
Sayuri Yoshinaga...Oryo
Katsuo Nakamura...Chojiro Kondo
Noboru Nakaya...Hanheita Takeichi
Eitaro Matsuyama...Umanosuke Shinmiya
Shigeru Kôyama...Kaishu Katsu
Shinsuke Mikimoto...Kogoro Katsura
Akihiko Kataoka...Toranosuke Nakahira
Terumi Niki...Mitsukazu Nakadaira
Tsutomu Yamagata...Hiroe Yamada
Ryuichi Nagashima...Tabun Iegami
Kentaro Ozato...Unosuke Urashima
Hiroshi Aoyama...Bensai
Shogen Shinda...Shoji Sawaki
Manabu Yamamoto...Ukichi Sensa
Jo Okuda...Hidemi Shinda
Hiroshi Tanaka...Kisuke Deishi