15 certificateConfessions is a Film programme that first aired in 2010 and has been classified a 15 certificate.

Confessions is a 4 star programme

Tags

Confessions (2010)

Directed by
Tetsuya Nakashima

A grieving mother plans to get revenge on those responsible for her daughter's death.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 130 minutes (approx)

Production Year: 2010

Rating:
4/5 Stars

Classification: 15 Certificate

Production Country: Japan

Filmed in Colour

Cast

Takako Matsu...Yuko Moriguchi
Yoshino Kimura...Yuko Shimomura
Masaki Okada...Yoshiteru Terada
Yukito Nishii...Shuya Watanabe
Kaoru Fujiwara...Naoki Shimomura
Ai Hashimoto...Mizuki Kitahara
Hirofumi Arai...Shuya's Father
Makiya Yamaguchi...Masayoshi Sakuranomiya
Ikuyo Kuroda...Shuya's Mother
Mana Ashida...Manami Moriguchi
Soichiro Suzuki...Professor Seguchi
Kinuwo Yamada...Miyuko
Hiroko Ninomiya
Tsutomu Takahashi...Mr. Tokura
Yƻta Kanai...College Pupil