Pincidh Dincidh Du is an Entertainment programme.

Image for the Entertainment programme "Pincidh Dincidh Du"

Tags

Pincidh Dincidh Du

Tha sneachd ann am meadhan an t-samhraidh - rud gu math neonach. Gheibh Pincidh a-mach de tha tachairt. Faclan annasach - fior araid. Pincidh must get to the bottom of things when it starts snowing in the middle of summer.

Genre: Entertainment

Running Time: 10 minutes (approx)

When is Pincidh Dincidh Du next on TV?

It's next showing on BBC Alba December 12th, 5:20pm and on BBC Alba December 14th, 5:30pm. See more...