Fraochy Bay is an Entertainment programme.

Tags

Fraochy Bay

Cairdean a' ceilidh/Family reunions. Tha Torcuil a' cuir failte air Ameirceineach a tha gu math coltach ris fhein, agus e a' faighinn a-mach gu bheil iad cairdeach. De a nith an Ameirceineach den a bhaile agus de na cairdean? Torquil Farquhar has a surprise visit from a distant American relative. They are very alike, even down to the bad poetry!

Genre: Entertainment

Running Time: 5 minutes (approx)

When is Fraochy Bay next on TV?

It's next showing on BBC Alba March 2nd, 7:25pm and on BBC Alba March 3rd, 7:55pm. See more...