Fraochy Bay is an Entertainment programme.

Tags

Fraochy Bay

Strì air bòrd/Pirate Wars. Là ciùin, socair eile ann a Fraochy Bay... air tìr. Aig muir, tha stèisean rèidio a tha a' craoladh gun chead a' faighinn air adhart gu math. Sin gus am bheil soitheach eile a' nochdadh ag amas air an aona luchd-èisteachd. Tha an t-sabaist a' tòiseachadh. A ratings war is declared as two pirate radio stations battle it out to win listeners in Fraochy Bay.

Genre: Entertainment

Running Time: 5 minutes (approx)

When is Fraochy Bay next on TV?

It's next showing on BBC Alba June 29th, 7:25pm and on BBC Alba June 30th, 7:55pm. See more...