Ceistean Lara is a Documentary programme.

Image for the Documentary programme "Ceistean Lara"

Tags

Ceistean Lara

Tha aig na caraidean ri taisbeanadh a dhèanamh dhan chlas. Tha Lara nearbhach co-dhiù mu bhith bruidhinn air beulaibh dhaoine, ach tha Deon nas miosa buileach chionns gu bheil a ghuth a' briseadh aig na h-amannan as miosa. Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson còmhradh a bhrosnachadh mu na h-atharraichean corporra a tha tighinn an cois inbhidheachd. Tha e cuideachd feumail airson còmhraidhean a thòiseachadh mu mhisneachd agus faighinn thairis air a bhith nearbhach. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.UK/ceisteanlara. The friends have to give a presentation to the class. Lara is already nervous about speaking in public, but Deon is even more worried due to his voice breaking at the most unfortunate of times. episode 15.

Genre: Documentary

Running Time: 15 minutes (approx)

When is Ceistean Lara next on TV?

It's next showing on BBC Alba November 28th, 6:20pm and on BBC Alba November 30th, 6:15pm. See more...