Binneas - Na Trads is a Documentary programme.

Tags

Binneas - Na Trads

Air a' chruthachadh leis na sàr phìobairean Calum MacRuimein agus John Mulhearn, tha am buidheann, Big Music Society a' brosnachadh agus a' taisbeanadh nòsan ùra nuair a thig e gu pìobaireachd no Ceòl Mòr. Air àrd ùrlar Talla Caird ann a Dùn Dè aig na Trads 2015, tha iad ann an cò-sheirm le foireann-ciùil a tha làn tàlant. Le pìobaire cho cliùteach 's a th'ann - Murray Hendersen - aig an ceann, tha a bhuidheann a toirt dreach àlainn air "Lament For Hugh". The Big Music Society perform with a string section at the Trad Awards 2015. Led by revered piper Murray Henderson, they perform a beautiful rendition of Lament for Hugh.

Genre: Documentary

Running Time: 10 minutes (approx)

When is Binneas - Na Trads next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tomorrow, 6:15pm and on BBC Alba December 19th, 7:25pm. See more...

Main Cast

Kathleen MacInnes