Srath Sona (Happy Valley) is a Childrens programme.

Tags

Srath Sona (Happy Valley)

Tha an fhaidhir a' tighinn chun an t-Sratha. Tha Coinneach agus Ceit a' cur seachad ùine air na rudan as fheàrr leotha. The fair has come to Happy Valley. Gareth and Gwen love to go on all their favourite rides, especially the merry-go-round. episode 6.

Genre: Childrens

Running Time: 5 minutes (approx)

When is Srath Sona (Happy Valley) next on TV?

It's next showing on BBC Alba November 28th, 5:35pm and on BBC Alba November 30th, 5:45pm. See more...