Donnie Murdo (Danger Mouse) is a Childrens programme.

Image for the Childrens programme "Donnie Murdo (Danger Mouse)"

Seasons in Detail

Tags

Donnie Murdo (Danger Mouse)

Tha Donnie Murdo agus Pamaidh ann an Ameireaga còmhla ri Donna Marie, aig àm Taingealachd. Fhad 's a tha iad an Ameireaga, tha e tighinn am follais gu bheil an t-Ollamh Crògalach a-nis a sàs ann a Hàidreant. Aoighean sònraichte: tha Lindsey Russell ag aithris guth Henrietta agus tha Ben Willbond ag aithris guth an Ollaimh Chrògalaich. Danger Mouse and Penfold get a taste of Thanksgiving when they join Jeopardy Mouse in America. When in America with Jeopardy, they discover that Professor Ham Hands has joined Hydrant. Guest stars: Lindsey Russell as Hysteria and Ben Willbond as Professor Ham Hands.

Genre: Childrens

Running Time: 15 minutes (approx)

When is Donnie Murdo (Danger Mouse) next on TV?

It's next showing on BBC Alba August 18th, 6:00pm and on BBC Alba August 20th, 6:00pm. See more...