A gu U: Na Thadhail Thu is a Travel programme.

Image for the Travel programme "A gu U: Na Thadhail Thu"

Tags

A gu U: Na Thadhail Thu

Sreath ¨r le Shona NicEanraig a' dol air chuairt eileanach tron aibidil GhÓidhlig. Anns' a chiad phr?gram bi Shona a' siubhal air an aiseag, a' faighinn a mach mu bhiadh eileanach, agus a' faighneachd dÞ se?rsa daoine a tha a' fuireach ann an eileanan na h-Alba. Shona Henderson takes an island journey through the Gaelic alphabet. Shona travels by ferry and explores the topic of island food, and asks what sort of people live on the Scottish islands. episode 1.

Genre: Travel

Running Time: 60 minutes (approx)

When is A gu U: Na Thadhail Thu next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tomorrow, 9:00pm and on BBC Alba May 3rd, 9:00pm. See more...