Dèanamaid Adhradh is a Religious programme.

Tags

Dèanamaid Adhradh

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm agus an leughadh a leanas: Salm 42: 1-2 air fonn Glencairn agus 's e Coinneach M MacLeòid a tha os cionn na seinn le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Steòrnabhaigh. Salm 48: 13-14 air fonn St David agus 's e an t-Urr Coinneach Fearghasdan a tha os cionn na seinn. Chaidh seo a chlàradh ann an Ionad na Seann Daoine ann an Steòrnabhagh ann an 1978. Salm 16: 10-11 air fonn Kilmarnock agus 's e an t-Urr Seumas Dòmhnallach a tha os cionn na seinn le taic bho choithieanal Eaglais na h-Alba ann an Garrabost. Leughadh: Eabhraidhich 12: 14-29 Ceann-teagaisg Eabhraidhich 12: 22 'S e an t-Urr Calum MacLeòid a tha na mhinistear an Eaglais Shaor Shiaboist air taobh siar Eilean Leòdhais a tha a' searmonachadh ann an Dèanamaid Adhradh air an t-seachdain seo. 'S ann do bhaile Shuardail anns a Rubha a bhuineas Mgr MacLeòid. Fhuair e oideachadh ann am Bun-Sgoil a' Chnuic agus ann an Àrd-Sgoil MhicNeacail.

Genre: Religious

When is Dèanamaid Adhradh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal October 21st, 9:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal October 21st, 3:00pm. See more...