Alleluia/Spiritual Praise is a Religious programme.

Tags

Alleluia/Spiritual Praise

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu a' seinn Molaibh Dia agus bidh Niall MacIllinnein and Alasdair Mac a' Phì a' gabhail Salm 96. Bidh Iseabail NicLeòid ag innse dè a' bhuaidh tha creideamh air toirt air a beatha fhèin agus bidh Angela NicEachainn a' leughadh bho Leabhar nan Gnàth-fhacal. Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. Glasgow Gaelic Musical Association sing Molaibh Dia, while Niall MacLennan and Alasdair MacPhee perform Psalm 96. Isabel MacLeod shares the role faith plays in her life and Angela MacEachen reads from the Book of Proverbs.

Genre: Religious

Running Time: 35 minutes (approx)

When is Alleluia/Spiritual Praise next on TV?

It's next showing on BBC Alba February 25th, 7:30pm and on BBC Alba March 4th, 7:30pm. See more...