An Là (News) is a News programme.

Image for the News programme "An Là (News)"

Tags

An Là (News)

Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta gach là le sgioba-naidheachd BBC ALBA. Local, national and international news from BBC ALBA.

Genre: News

When is An Là (News) next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tonight, 8:00pm and on BBC Alba Tomorrow, 8:00pm. See more...