Ceitidh Morag/Katie Morag is a Kids Drama programme.

Image for the Kids Drama programme "Ceitidh Morag/Katie Morag"

Tags

Ceitidh Morag/Katie Morag

Chan eil Ceitidh Mòrag idir air a dòigh gu bheil an tidsear aice, air a bheil i gu math measail, a' leigeil dhith a dreuchd agus a' fàgail an eilein. Children's drama series. Katie is upset to learn that her teacher, of who she is very fond, is retiring and leaving the island.

Genre: Kids Drama

Running Time: 15 minutes (approx)

When is Ceitidh Morag/Katie Morag next on TV?

It's next showing on BBC Alba July 21st, 4:50pm and on BBC Alba July 22nd, 6:15pm. See more...