15 certificateCity of Life and Death is a Film programme that first aired in 2009 and has been classified a 15 certificate.

City of Life and Death is a 4 star programme

Tags

City of Life and Death (2009)

Directed by
Chuan Lu

Sorry but we don't appear to have a description for City of Life and Death

Written by

Genre: Film

Running Time: 132 minutes (approx)

Production Year: 2009

Rating:
4/5 Stars

Classification: 15 Certificate

Production Country: China/Hong Kong

Filmed in Black and White

Cast

Ye Liu...Lu Jianxiong
Yuanyuan Gao...Miss Jiang
Hideo Nakaizumi...Kadokawa
Wei Fan...Mr. Tang
Yiyan Jiang...Xiao Jiang
Ryu Kohata...Ida
Bin Liu...Xiaodouzi
Yuko Miyamoto
John Paisley...John Rabe
Beverly Peckous...Minnie Vautrin
Lan Qin...Mrs. Tang
Sam Voutas...Durdin
Di Yao...Tang Xiaomei
Yisui Zhao...Shunzi