Alleluia is an Entertainment programme.

Tags

Alleluia

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Alasdair MacIlleBhàin a' seinn Tha an Cruthachadh Mar Òran Dhè, agus bidh Mischa Nic a' Phearsain a' gabhail an treas sailm deug thairis air a' cheud. Bidh Màiri Bremner ag innse mun a bhuaidh a tha creideamh air toirt air a beatha fhèin, agus bidh Angela NicEachainn a' leughadh bho leabhar nan Gnàth-fhacal. Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. Alasdair Whyte sings Tha an Cruthachadh mar Òran Dhè, while Mischa MacPherson performs Psalm 113. Mary Bremner shares the role faith plays in her life and Angela MacEachen reads from the Book of Proverbs.

Genre: Entertainment

Running Time: 30 minutes (approx)

When is Alleluia next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tomorrow, 11:25pm and on BBC Radio Nan Gaidheal December 17th, 3:30pm. See more...