A' Bhliadhna/News Review 2017 is an Entertainment programme.

Tags

A' Bhliadhna/News Review 2017

Tha Alasdair Friseal a toirt sùil air ais air na sgeulachdan a bha sna naidheachdan ann an 2017. Bho ceann suidhe ùr as na Stàitean Aonaichte, draghan mu tinneas Lyme ann an Uibhist, aithris mu fear à Singapore a bha air Gàidhlig ionnsachadh agus ioma sgeulachd ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta bha An Là ann gach oidhche luain gu oidhche haoine leis na naidheachdan as ù. Alasdair Fraser looks back at some of the top news stories of 2017, a year that saw the inauguration of the new US president and concerns about Lymes disease in Uist. And the young Singapore man who became a fluent Gaelic speaker.

Genre: Entertainment

Running Time: 60 minutes (approx)

When is A' Bhliadhna/News Review 2017 next on TV?

It's next showing on BBC Alba December 31st, 6:30pm and on BBC Alba January 7th, 2018, 6:30pm. See more...