Beag air Bheag is an Education programme.

Image for Education programme "Beag air Bheag"

Next Show Times

Seasons in Detail

Beag air Bheag: Seinneadairean

Series 10, episode 15

Ma tha sibh ag ionnsachadh Gàidhlig agus sibh dèidheil air òrain Ghàidhlig, 's ann dhuibhse a tha am prògram sònraichte seo. Choinnich sinn ri cuid de sheinneadairean Gàidhlig an latha an-diugh agus fhuair sinn blasad dhen cuid seinn. Anns a' phrògram seo tha sinn a' cluinntinn bhuapa