Beag air Bheag is an Education programme.

Tags

Beag air Bheag

episode 9 : Oisean a' GhrÓmair Special. Calling all Gaelic learners! If you're a fan of Gaelic grammar, you'll love this week's special edition of Beag air Bheag. Each week Dr Michel Byrne presents Oisean a' GhrÓmair, a segment analysing some of the key grammatical points featured in the programme. Today, we're giving you the chance to listen to a selection of these lessons. Notes and supporting content can be found on our website: bbc.co.UK/beagairbheag A bheil sibh ag ionnsachadh GÓidhlig? Ma tha ¨idh agaibh ann an grÓmair, 's ann dhuibhse a tha am pr?gram s?nraichte seo. Gach seachdain ann am Beag air Bheag bidh an t-Ollamh Michel Byrne a' toirt thugainn Oisean a' GhrÓmair, leasanan goirid a tha a' toirt mýneachadh air cuid de na puingean cÓnain a thog ceann anns a' phr?gram. Seo cothrom Þisteachd ri taghadh de na leasanan sin.

Genre: Education

When is Beag air Bheag next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal December 16th, 10:33am and on BBC Radio Nan Gaidheal December 16th, 9:30pm. See more...