Trusadh is a Documentary programme.

Tags

Trusadh

Air Gob iomallach anns na h-Eileanan an Iar, tha coimhearsnachd neo-àbhaisteach ag amas air seann champa rèidear a' Chogaidh Fhuair a cheannachd. Lean sinn Urras ùr Coimhearsnachd Gob a' Ghallain air Eilean Leòdhais - aon de na coimhearsnachdan as neo-àbhaistaiche an là an diugh ann am Breatainn - thar 6 mìosan 's iad a' feuchainn ri plana a chur air dòigh gus an Gob agus na toglaichean falamh R10 a cheannachd. On an isolated headland in the Outer Hebrides an unconventional community is on a mission to purchase an abandoned Cold War radar base. We followed the newly formed Gallan Head Community Trust on Lewis - one of Britain's most unusual modern day communities - over six months as they attempted to come up with a plan for the headland and the abandoned R10 buildings and negotiate a sale.

Genre: Documentary

Running Time: 60 minutes (approx)

When is Trusadh next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tomorrow, 9:00pm and on BBC Alba December 19th, 10:00pm. See more...