Padraig Post is a Childrens programme.

Image for the Childrens programme "Padraig Post"

Tags

Padraig Post

Pàdraig Post agus An Cearban-sgiathach. Tha Là Mothachaidh Beatha na Mara a' gabhail àite an-diugh agus tha Pàdraig a' feuchainn ri cearban a ghabhas sèideadh, a lìbhrigeadh. Pat has to deliver an inflatable shark for Sealife Awareness Day.

Genre: Childrens

Running Time: 14 minutes (approx)

When is Padraig Post next on TV?

It's next showing on BBC Alba January 19th, 5:00pm and on BBC Alba January 22nd, 5:00pm. See more...