Ben and Hoilidh San Rìoghachd Bhig/Ben and Holly's Little Kingdom is an Animation programme.

Image for the Animation programme "Ben and Hoilidh San Rìoghachd Bhig/Ben and Holly's Little Kingdom"

Tags

Ben and Hoilidh San Rìoghachd Bhig/Ben and Holly's Little Kingdom

Tha Buinne air a thoirt dhan Rìoghachd gus cuidhteas fhaighinn de fhamh a tha dèanamh milleadh air raon-goilf an Rìgh. Ge-tà, tha am Buinne a' fàs ro smachdail 's tha raon an Rìgh a' dol bun os cionn. Children's series. A mole disturbs King Thistle's golf course, so a gnome is enlisted to help drive it away. Soon, though, the gnome is ordering the elves around and turning the king's golf course into a crazy golf course. episode 19.

Genre: Animation

Running Time: 10 minutes (approx)

When is Ben and Hoilidh San Rìoghachd Bhig/Ben and Holly's Little Kingdom next on TV?

It's next showing on BBC Alba July 21st, 4:25pm and on BBC Alba July 21st, 4:40pm. See more...